Nagradna igra

Podarjamo 2x vikend paket v Termah Vivat!

Super nagradna igra traja od 1.12.2016 do 31.1.2016. V nagradni igri lahko sodelujete vsi, ki opravite nakup v spletni trgovini Optika24.si ali v naši poslovalnici Optika Julius v Mariboru. Vrednost nakupa mora biti nad 79.90 EUR (DDV vključen). 

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na tej spletni strani dne 15.2.2017.

Rezultati žrebanja in izžrebanci:


Anica Mlakar iz Kamnika


in


Rado Kostanjevec iz Zg. Poljskave


Srečnim dobitnikom iskreno čestitamo in želimo prijeten vikend v Termah.


SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH IGER SPLETNE TRGOVINE OPTIKA24.SI

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(1) Organizator nagradne igre je Optika24 d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo kupci v spletni trgovini Optika24.si ali fizični poslovalnici Optika Julius v Mariboru, ki opravijo nakup v obdobju od 1.12.2016 do 31.1.2017. 

(3) Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z nakupom v vrednosti najmaj 79.90 EUR. V to vrednost je že vključen DDV.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci ponudnika Optika24 d.o.o..

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

3. člen

(1) Datum začetka nagradne igre je 1.12.2016, datum zaključka pa 31.1.2017. V nagradni igri sodelujejo vsi kupci, ki v tem obdobju opravijo nakup ali oddajo naročilo v spletni trgovini. Pogoj za sodelovanje je tudi plačilo oddanega naročila najkasneje do 31.1.2017.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 7. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

4. člen

(1) Nagrada je 2x Vikend Paket v Termah Vivat. Izžrebana bosta dva udeleženca nagradne igre.

(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

5. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki podjetja Optika24 d.o.o.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja. 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

6. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani dne 15.2.2017.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

7. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem oz. naročilo nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu "naročila" nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev ne "naroči" nagrado, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

8. člen

(1) Organizator Optika24 d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.

(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe: elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade); davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 7. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

9. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@optika24.si